Hvordan bli frelst?

Hva skjer etter døden?

Bibelen sier i hebreerbrevet 9,27  «slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, » Joh 3,16 sier at «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Bibelen sier at det finnes et evig liv i himmelen, og en fortapelse borte fra Gud.

Menneskets tilstand: Ingen er skikket for himmelen

Bibelen sier i romerbrevet 5,12 «Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet.» Rom 3,23 «for alle har syndet og mangler Guds herlighet.» Det betyr at alle mennesker ikke er skikket for for himmelen på grunn av våre synder. Mennesket er altså i en håpløs situasjon på grunn av syndefallet til Adam og Eva.

Frelse er en gave fra Gud som mottas ved tro

Bibelen sier i Efeserbrevet  2,8-9 «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.» Det er fint å gjøre gode gjerninger, synde lite og være snill, men ingen mennesker blir frelst av sine egne gjerninger, sier Bibelen. Frelse er altså en gave fra Gud, som mottas ved tro

Hvilke tro frelser?

Gal 2, 16 «Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus…» Jesus sier selv i Joh 11, 25 … «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.

Kristus er oversatt fra Hebraisk og betyr Messias som betyr «Den Salvede.» Vi må altså tro at Jesus er Messias som det er skrevet om i Bibelen. Det innebærer hvem han er og hva han har gjort for mennesket. Det kalles for evangeliet om Jesus Kristus.

Troen på Evangeliet om Jesus Kristus

Evangeliet om Jesus Kristus fremkommer av en rekke skriftsteder i Bibelen, men Paulus gir en god forklaring i 1.kor 15, 1-4 «Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene,…»

Evangeliet om Jesus Kristus fremkommer av en rekke skriftsteder i Bibelen, men Paulus gir en god forklaring i 1.kor 15, 1-4 «Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene,…»

Vi må altså tro (ta imot/anerkjenne) at Jesus er Messias som 1) døde for våre synder, og ga sitt blod på korset etter skriftene, 2) ble begravet, 3) stod opp legemlig den tredje dagen etter skriftene.

Holde fast på ordet slik Paulus forkynte det, betyr å ikke vike fra det og endre på ordet. Dette for at sannheten og forkynnelsen om Jesus Kristus ikke skal forvrenges. Paulus sier det så sterkt i Gal 1,9 «Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!» Det betyr at frelse ved tro, er basert på et riktig og sant evangelium om Jesus Kristus.

Hvem er frelsen for? 

Jesus sonet straffen for alle mennesker synder til alle tider. Det var heldigvis ikke bare for jødene eller noen spesielt utvalgte. 1 Joh 2,2. «Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.» 1 Tim 2, 4 «han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.»

Hvordan ta imot frelsen? 

Bibelen sier: «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse» (Rom 10,9-10).Be og kall på Jesus fra ditt hjertet. Be Jesus komme inn i livet ditt!

Be oppriktig denne frelsesbønnen! 

Jesus, jeg tror du døde for mine synder,
og stod opp fra de døde.
Jeg bekjenner alle mine synder og ber om
tilgivelse for mine synder. 
Jesus kom inn i mitt hjerte og
fød meg på nytt med Den hellige ånd. 

Frels meg Jesus. 
Jeg bekjenner at Jesus nå er Herre i mitt liv.
Amen!

 

Det nye livet med Jesus

Hvis du oppriktig ba denne frelsesbønnen har du begynt på en livslang læretid. Alle dine synder er tilgitt både i fortid og fremtid. Da er det viktig at du kommer inn i et felleskap med andre kristne, leser og hører forkynnelse fra Guds Ord, tar nattverd og får opplæring i hva troen på Jesus innebærer. En kristen er ikke en solospiller, men er sammen med andre kristne. Vi er lemmer på Kristi kropp, og alle er vi kalt til å tjene Jesus og bli bedre kjent med Ham. 

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.